La fabricació del compost es realitza a partir de gran diversitat de materials. Els més destacats són els següents:

PRODUCTES D'ORIGEN AGRÍCOLA:
 - Palla de cereals
 - Cultius industrials
 - Collites de baixa qualitat: palla vella o humida, ensitjats deteriorats,...
 - Closques de fruits secs i clofolla d'arròs
 - Fruites malmenades o retirades del mercat.

PRODUCTES D'ORIGEN INDUSTRIAL QUE EMPREN VEGETALS EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ:
- Subproductes d'extractes vegetals de la indústria farmacèutica
- Clofolles i residus del cacau
- Residu de la neteja del cotó.
- Subproductes de la indústria del vi, de la cervesa, de l'oli i del cafè
- Fang de depuradores biològiques d'indústries agroalimentàries
- Filtres esgotats d'indústries agroalimentàries
- Fang d'indústria tèxtil
- Sorres o terres de filtració.
- Líquids de fosses sèptiques

PRODUCTES D'ORIGEN FORESTAL:
- Escorça de pi, pollancre,...
- Branques de poda
- Subproductes de serradores

PRODUCTES D'ORIGEN URBÀ:
- Restes de poda i de neteja de jardins
- Fangs de depuradores urbanes

PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL:
- Fems
- Gallinassa

ALTRES:
- Sorres de foneria
- Sòlids o líquids rics amb nitrogen fòsfor o potassa


català    |  castellano  
crèdits | nota legal | vr@burespro.com