La filosofia de Verd Recycling és gestionar residus orgànics, d’origen industrial, agrícola, urbà, forestal i animal per transformar-los en productes aptes per a l’ús agrícola i/o energètic.

1. VALORITZACIÓ I ADMISSIÓ del residu
S’estudia si el residu és apte per a la seva utilització directa en agricultura o si, al contrari, compleix els requisits agronòmics per a compostatge, mitjançant una analítica agronòmica.

En funció dels resultats obtinguts es decideix el destí del residu:

- Compostatge.
- Compostatge gris.
- Assecatge tèrmic.
- Abocament en dipòsit controlat.
- Altres.

PROCÉS DE COMPOSTATGE

Amb el procés de compostatge, la matèria orgànica es converteix en un recurs valuós per frenar la desertització i valorar els residus domèstics.

El compost obtingut és un producte utilitzable com a adob o esmena orgànica que podem aplicar en:

- Agricultura intensiva i extensiva
- Grans parcs urbans
- Reforestació de boscos
- Replantació de talussos adjacents a vies de comunicació: carreteres, ferrocarrils
- Restauració de pedreres i zones degradades
- Camps d’arbres fruiters
- Restauració d’hàbitats naturals

2. SERVEIS
- Caracterització agronòmica del residu
Analítica anual, segons Reial Decret 1310/1990, del residu a tractar en tota planta de compostatge...

- Certificats d’admissió anuals
Per tal de poder facilitar la declaració anual de residus de cadascuna de les empreses.

- Assessorament tècnic
Mitjançant tècnics qualificats, ens desplacem a les seves instal·lacions per tal de poder observar en primera persona el procés d’obtenció del residu generat en la seva empresa i poder agilitzar els tràmits d’admissió.

- Pla de fertilització i assessorament tècnic agrícola
- Realització de plans de fertilització per als diferents cultius, blat, ordi, civada, raygras, blat de moro… en funció del tipus de cultiu, l’analítica del sòl i la caracterització del fang aplicat.
- Seguint en tot moment el codi de bones pràctiques agràries per a zones vulnerables i tenint en compte les restriccions del nivell de nitrogen i fòsfor en un sòl.

- Biofiltres
- Per a plantes de tractament d’aigües residuals
- Per a plantes de compostatge
- Per a indústries que generen males olors com a resultat del seu procés de fabricació

La circulació de l’aire a través del biofiltre permet absorbir les substàncies volàtils causants de les males olors.

Nosaltres no fabriquem la instal·lació de biofiltració (clau en el pany) però sí els diferents tipus de materials més utilitzats com a suport filtrant, com poden ser un compostestabilitzat, escorça, estelles de fusta o altres materials d’origen orgànic. En algunes aplicacions també es pot utilitzar torba o bruc.

- Transport i gestió integral de residus

4 línies de transport diferenciades:
· Camió contenidor. Contenidors de 3-5-7-9-12 i 20 m3 i opció de camió remolc. (foto)
· Tràiler de 25 Tn (banyera). (foto)
· Camions escampadors per a l’aplicació directa al camp. (foto)
· Camió grua/pop de 30 m3 per a la recollida de branca de poda. (foto)

Gestió integral del transport (banals, ferralla, plàstics, cartrons).

- Lloguer de la trituradora

- Lloguer de l’escombradora

Què ens diferencia? LES GARANTIES QUE DONEM

- Aval davant l’Administració per a possibles danys mediambientals.
- Assegurança de responsabilitat civil, per danys mediambientals.
- Assegurança Responsabilitat Civil Patronal amb treballs fora planta.
- Assegurança Responsabilitat Civil de producte.
- Coordinació empresarial de riscos laborals.
- Certificats de final d´any, per a facilitar als productors la declaració de residus.
- Tramitació de fitxes d´acceptació davant l´ARC.


català    |  castellano  
crèdits | nota legal | vr@burespro.com